Przeprowadzanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz jakie dokumenty powinny zostać przedłożone w Kancelarii.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do dokonania czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii przed umówionym terminem  dokonania czynności oraz złożone w oryginałach.
Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

Dokonując dowolnej czynności notarialnej należy posiadać:
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jeżeli strona czynności jest osobą fizyczną,
 • pełnomocnictwo, jeśli osoba działa jako pełnomocnik,
 • dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowę spółki, jeżeli strona czynności jest osobą prawną.

W celu usprawnienia obsługi i przyspieszenia procedur przedstawiamy spis podstawowych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, które należy dostarczyć do Kancelarii.
Nie można wykluczyć jednak konieczności dostarczenia innych dokumentów, niż wymienione poniżej, dlatego zalecamy skontaktować się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania potrzebnych dokumentów i ustalenia szczegółów transakcji.

W zależności od rodzaju czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty:

Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki  ewentualnie
 • zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokument wskazujący podstawę nabycia ( np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt   poświadczenia dziedziczenia)
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
jeżeli zbywana działka powstała w wyniku podziału:
 • projekt podziału nieruchomości,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek powstałych po podziale,
Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny – użytkowy (np. garaż)
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowego)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny, przydział ze Spółdzielni, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne dokumenty będące podstawą nabycia)
 • odpis księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla tego prawa do lokalu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
W razie gdyby zbywana nieruchomość lub prawo do lokalu były nabyte uprzednio w drodze spadku lub zasiedzenia niezbędne jest dostarczenie:
 • prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego w Kancelarii Notarialnej,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn, że podatek od spadków i darowizn nie wystąpił bądź został uiszczony.
W razie gdyby zbywana nieruchomość lub prawo do lokalu były nabyte w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej po dniu 1.01.2007 r. niezbędne jest dostarczenie:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.
Pełnomocnictwo
 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • jeżeli pełnomocnictwo dotyczy  nieruchomości gruntowej, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – opis tej nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu, wraz z księgą wieczystą ,
 • zakres pełnomocnictwa
Testament
 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • jeżeli przedmiotem zapisu jest  nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – opis tej nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu, wraz z księgą wieczystą
Umowa majątkowa małżeńska
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).
Akt poświadczenia dziedziczenia
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
 • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy

W sprawie dokumentów potrzebnych do innych czynności notarialnych prosimy o kontakt z notariuszem lub pracownikami naszej Kancelarii.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9.30 - 17.30
Wtorek 9.30 - 17.30
Środa 8.30 - 16.30
Czwartek 8.30 - 16.30
Piątek 8.30 - 16.30
Możliwe inne terminy indywidualnie umówione

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Monika Baczyńska-Pytlik
Rynek Górny 12/1 (I piętro)
Wieliczka
tel. (12) 291-30-50
fax: (12) 291-30-31
kom. 881-710-720