Dokumenty

Przeprowadzanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz jakie dokumenty powinny zostać przedłożone w Kancelarii.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do dokonania czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii przed umówionym terminem  dokonania czynności oraz złożone w oryginałach.
Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

Dokonując dowolnej czynności notarialnej należy posiadać:
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jeżeli strona czynności jest osobą fizyczną
 • pełnomocnictwo, jeśli osoba działa jako pełnomocnik
 • dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowę spółki, jeżeli strona czynności jest osobą prawną.

W celu usprawnienia obsługi i przyspieszenia procedur przedstawiamy spis podstawowych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, które należy dostarczyć do Kancelarii.
Nie można wykluczyć jednak konieczności dostarczenia innych dokumentów, niż wymienione poniżej, dlatego zalecamy skontaktować się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania potrzebnych dokumentów i ustalenia szczegółów transakcji.

W zależności od rodzaju czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty:
 
Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (jeżeli działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki  ewentualnie
 • zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie stwierdzające, że działka jest lub nie jest położona na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
 • zaświadczenie stwierdzające, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
 • dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, umowy darowizny itp., postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

jeżeli zbywana działka powstała w wyniku podziału:
 • projekt podziału nieruchomości,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych po podziale.
Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny – użytkowy (np. garaż)
 
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali,
 • dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, umowy darowizny itp., postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowego)
 
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, umowy darowizny itp., przydział ze Spółdzielni, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne dokumenty będące podstawą nabycia),
 • zaświadczenie, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • odpis księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla tego prawa do lokalu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
W razie gdyby zbywana nieruchomość lub prawo do lokalu były nabyte w drodze spadku lub zasiedzenia niezbędne jest dostarczenie:
 • prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn, że podatek od spadków i darowizn nie wystąpił bądź został uiszczony.
W razie gdyby zbywana nieruchomość lub prawo do lokalu były nabyte w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej po dniu 1.01.2007 r. niezbędne jest dostarczenie:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn, że podatek od spadków i darowizn nie wystąpił bądź został uiszczony.
Pełnomocnictwo
 
 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • jeżeli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości gruntowej, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – opis tej nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu, wraz z księgą wieczystą,
 • zakres pełnomocnictwa
Testament
 
 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • jeżeli przedmiotem zapisu jest nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – opis tej nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu, wraz z księgą wieczystą
Umowa majątkowa małżeńska
 
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).
Akt poświadczenia dziedziczenia
 
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
 • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy

W sprawie dokumentów potrzebnych do innych czynności notarialnych prosimy o kontakt z notariuszem lub pracownikami naszej Kancelarii.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.